Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en daarmee samenhangende kosten
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en aanvullende garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Vervolgtransacties: duur, beëindiging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan ​​onder:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken door de ondernemer worden geleverd of door een derde op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer; Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument een beroep kan doen op zijn herroepingsrecht; Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, handels- of beroepsactiviteit; Dag: een kalenderdag; Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot het geregeld afleveren van zaken en / of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode; Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – ook e-mail daaronder begrepen – dat de consument of ondernemer in staat stelt om aan hem geadresseerde informatie op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en gebruik mogelijk maakt gedurende een periode die past bij het doel waarvoor de informatie wordt bedoeld, en dat maakt ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk; Formulier voor herroeping: het Europese formulier voor herroeping opgenomen in Bijlage I van deze voorwaarden. Schema I behoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument bij zijn bestelling geen recht op herroeping heeft; Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en / of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die door en tussen de ondernemer en de consument tot stand komt in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en / of diensten bij de uitvoering waarvan tot en met het sluiten van de overeenkomst er uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Medterra Europe B.V
Gevestigd te Haarlem
Gevestigd aan de Dreef 32 te (2012 HS) Haarlem
E-mailadres: [email protected]
KvK nummer: 74062212
BTW-identificatienummer: NL859760078B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat deze op verzoek van de consument onverwijld kosteloos worden toegezonden. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt, kan in afwijking van het vorige lid voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden elektronisch aan de consument ter beschikking worden gesteld op een zodanige wijze dat deze eenvoudig kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager door de consument. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar langs elektronische weg kennis kan worden genomen van de algemene voorwaarden en dat deze op verzoek van de consument onverwijld langs elektronische weg of anderszins kosteloos zullen worden toegezonden. Indien naast deze algemene voorwaarden ook specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich bij tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die het meest gunstig is. naar hem. Er is een Nederlandse en een Engelse versie van deze algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen beide versies, prevaleert de Nederlandse versie.

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het gevolg van het foutief invullen van NAW-gegevens is voor risico van de consument.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer afhankelijk is van afbeeldingen, geven deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en / of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan het aanvaarden van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ondernemer de ontvangst van de aanvaarding niet heeft bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, neemt de ondernemer de nodige passende beveiligingsmaatregelen in acht. De ondernemer kan zich binnen de wettelijke kaders ervan vergewissen dat de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van alle feiten en omstandigheden die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van genoemd onderzoek goede grond heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is de ondernemer gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de uitvoering te verbinden. Uiterlijk bij levering van het product, de dienst of de digitale inhoud aan de consument zal de ondernemer de consument schriftelijk of op zodanige wijze wijzen op de volgende informatie dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, waarvan de informatie ook deels beschikbaar is op, en als zodanig toegankelijk is voor de consument, op de website van de ondernemer:

het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; de voorwaarden op basis waarvan en hoe de consument een beroep kan doen op zijn herroepingsrecht of een duidelijke opgave waarom het herroepingsrecht is uitgesloten; de informatie over garanties en bestaande service na verkoop; de prijs inclusief alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; indien van toepassing de kosten van bezorging; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een looptijd heeft van meer dan één jaar of een onbepaalde duur heeft; indien de consument een herroepingsrecht heeft, het formulier voor herroeping. In geval van een duurtransactie is het bepaalde in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer kan de consument vragen naar de reden van herroeping, maar kan de consument niet dwingen tot opgave van de reden (en). De bedenktijd als bedoeld in lid 1 gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, het product heeft ontvangen; of als de consument bij eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag dat de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer kan een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren, mits de ondernemer de consument hierover voorafgaand aan het bestelproces duidelijk heeft geïnformeerd. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag dat de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag dat de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en daarmee samenhangende kosten

Als de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd door middel van het herroepingsformulier of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. De consument c

rovide dat de verpakking niet is geopend. De consument stuurt onverwijld, doch binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding het ongebruikte product in de originele verpakking met eventueel ook geleverde toebehoren zonder slijtage of handen aan (een gemachtigde van) de ondernemer. . Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product af te halen. De consument heeft de bedenktijd in ieder geval in acht genomen als hij het product retourneert voordat de bedenktijd is verstreken. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de consument. De consument draagt ​​de directe kosten van het retourneren van het product. Als de ondernemer niet heeft aangegeven dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten te dragen, hoeft de consument de kosten van terugzending niet te dragen. Als de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 8 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt, welke informatie op de website van de ondernemer vermeld staat. .

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Indien de melding van herroeping door de consument elektronisch geschiedt, stuurt de ondernemer na ontvangst van de melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

De ondernemer vergoedt alle betalingen aan de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument de ondernemer in kennis stelt van de herroeping. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product af te halen, mag de ondernemer wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, afhankelijk van wat eerder gebeurt.

De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere bezorgmethode dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de meerkosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en / of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. De genoemde bindende schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of regelingen. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien de ondernemer dit bedongen heeft en: a. ze zijn het resultaat van wettelijke regelingen of voorzieningen; of b. de consument is bevoegd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de dag dat de prijsverhoging ingaat. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 11 – Nakoming overeenkomst en aanvullende garantie

De ondernemer staat ervoor in dat de producten en / of diensten beantwoorden aan de overeenkomst, de in het aanbod opgenomen specificaties, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en / of bruikbaarheid en de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst geldende wettelijke bepalingen en / of officiële regels. . Indien bedongen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte aanvullende garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument uit hoofde van de overeenkomst jegens de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer zijn deel van de overeenkomst niet nakomt. overeenkomst.

Onder aanvullende garantie wordt verstaan ​​iedere verbintenis van de ondernemer, diens leverancier, importeur of fabrikant, waarbij hij de consument bepaalde rechten of vorderingen geeft die verder gaan dan waartoe hij wettelijk verplicht is, ingeval hij zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 12 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de levering

verzoeken om het verlenen van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer heeft opgegeven.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in voorkomende gevallen het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en eventuele schadevergoeding te vorderen.

Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen. Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Artikel 13 – Vervolgtransacties: duur, beëindiging en verlenging

Beëindiging:

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, altijd opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten met ingang van het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van maximaal een maand. De consument kan de overeenkomsten altijd opzeggen zoals bedoeld in de vorige leden: en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; tenminste op dezelfde manier als het door hem werd afgesloten; met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Vernieuwing:

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, kan niet stilzwijgend worden verlengd of voor een bepaalde duur worden verlengd.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument altijd mag opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten hoogste één maand. Termijn:

Indien een overeenkomst een looptijd heeft van meer dan een jaar dan mag de consument na een jaar de overeenkomst altijd met inachtneming van een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten. .

Artikel 14 – Betaling

Voor zover in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden niet anders is bepaald, dienen de door de consument verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na aanvang van de bedenktijd of, bij gebreke van een bedenktijd, binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst te worden voldaan. . Bij een overeenkomst voor het verlenen van een dienst gaat de genoemde termijn in op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. Indien de consument zijn betalingsverplichting (en) niet tijdig nakomt, vervalt hij, nadat hij door de ondernemer op de niet-tijdige betaling is gewezen en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. betalingsverplichtingen, na uitblijven van betaling binnen genoemde termijn van 14 dagen, over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Genoemde incassokosten bedragen maximaal 15% over openstaande bedragen tot € 2.500, -; 10% over de daaropvolgende € 2.500, – en 5% over de daaropvolgende € 5.000, – met een

minimum van € 40, -. De ondernemer kan ten gunste van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Bij creditcard betaling zal deze worden afgeschreven onder vermelding van Medterra Europe B.V.

 

 

Artikel 15 – Klachtenregeling

Bij klachten dient de consument zich eerst tot de ondernemer te wenden. De ondernemer beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een uitgebreider antwoord kan verwachten.

Als de klacht dat niet kan zijn

opgelost in gezamenlijk overleg dan ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Een klacht schort de verplichtingen van de consument niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft. Indien de ondernemer een klacht gegrond acht, zal de ondernemer naar eigen keuze ofwel de geleverde goederen kosteloos vervangen ofwel deze vergoeden.

Artikel 16 – Geschillen

Op overeenkomsten door en tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Bepalingen naast of in afwijking van deze algemene voorwaarden kunnen niet ten nadele van de consument zijn en dienen zodanig schriftelijk te worden vastgelegd dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.